กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

บ้านที่ดีทำให้สุขภาพดีต้องมีลักษณะอย่างไร

lg--img-thum
View 192

        บ้าน...นอกจากความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย บ้านที่ถูกสุขลักษณะก็ส่งผลดีต่อทุกคนในบ้านเช่นกัน บ้านควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนอบอ้าว หรืออับชื้น การระบายอากาศนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนเรา เพราะหากมีการระบายอากาศที่ไม่ดี เกิดความร้อนสะสมทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สบายตัว ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของผู้อยู่อาศัย หรือบางตำแหน่งบ้านเกิดความชื้นสะสมสร้างแหล่งเชื้อรา เชื้อไวรัสต่างๆ เมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกายสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ร่างกายทรุดโทรมเกิดอาการภูมิแพ้ หอบหืด หรือการอักเสบของระบบทางเดินหายใจตามมา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 

        นอกจากสุขภาพทางกายแล้ว บ้านที่อากาศถ่ายเทไม่ดีส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินอีกด้วย ทั้งค่าใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดแอร์เพื่อลดความร้อน หรือจากการเปิดพัดลมระบายอากาศเพื่อลดความชื้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสะสมในระยะยาว 

        บ้านที่โปร่ง โล่ง สบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก จะต้องมีการเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติเข้าภายในตัวบ้าน เพื่อลดความชื้น ลดการสะสมเชื้อโรค เชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาวะการณ์โรคระบาดโควิด-19 บ้านที่ถูกสุขลักษณะจึงเป็นปราการป้องกันให้กับทุกคนในครอบครัวที่ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นหรือต้อง Work from Home ซึ่งบ้านควรมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเหมาะสมต่อจำนวนผู้อยู่อาศัย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกันสาดจึงเข้ามามีบทบาทต่อบ้านเป็นอย่างมาก