กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)
หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาดีไลท์ส่วนเชื่อมต่ออาคาร, หลังคาส่วนเชื่อมต่ออาคารไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, หลังคาดีไลท์ส่วนเชื่อมต่ออาคารทึบแสงดีไลท์, หลังส่วนเชื่อมต่ออาคารD-Lite, หลังคากันสาดดีไลท์ที่ส่วนเชื่อมต่ออาคาร, หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงและทึบแสง, ดีไลท์ลอนเหลี่ยม, ดีไลท์ลอนคลื่น