กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

การติดตั้งกันสาดดีไลท์

กันสาดดีไลท์ ลอน4R

D-Lite 4R

การติดตั้ง
วัดระยะโครงสร้างที่จะทำการติดตั้ง เผื่อระยะยื่นเชิงชาย (ไม่เกิน 10 ซม.) โดยความยาวแผ่นที่จะใช้จริง = ความยาวโครงสร้าง+ระยะยื่น
การติดตั้ง
เริ่มวางแผ่นดีไลท์ลอน 4R แผ่นแรก โดยให้ลอนริมสุด อยู่ในแนวเดียวกับจันทันตัวแรกของโครงสร้าง วางให้ได้ฉากกับโครงสร้างและชิดกับผนังมากที่สุด ยิงสกรู FERREX 50 บนสันลอนทุกสันลอน ทุกตำแหน่งแป (เว้นตัวริมสุดไว้ต่อแผ่น)
การติดตั้ง
วางแผ่นดีไลท์ ลอน4R แผ่นที่ 2 โดยใช้ลอนริมซ้ายของแผ่นที่ 2 ซ้อนทับลอนริมขวาของแผ่นแรก ยิงสกรู FERREX 50 บนสันลอนทุกสันลอน ทุกตำแหน่งแป 
การติดตั้ง
ตัดอลูมิเนียมฉาก ยาว  26 ซม. วางบนปลายท้องลอน และวาง D-plug บนปลายสันลอนให้ชิดปลายมากที่สุด แล้วยิงสกรู FERREX 20 ตามตำแหน่งที่เจาะนำบน D-plug