กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

Installation D-LITE Fibreglass sheeting

4R

D-Lite 4R

Installation
วัดระยะโครงสร้างที่จะทำการติดตั้ง เผื่อระยะยื่นเชิงชาย (ไม่เกิน 10 ซม.) โดยความยาวแผ่นที่จะใช้จริง = ความยาวโครงสร้าง+ระยะยื่น
Installation
เริ่มวางแผ่นดีไลท์ลอน 4R แผ่นแรก โดยให้ลอนริมสุด อยู่ในแนวเดียวกับจันทันตัวแรกของโครงสร้าง วางให้ได้ฉากกับโครงสร้างและชิดกับผนังมากที่สุด ยิงสกรู FERREX 50 บนสันลอนทุกสันลอน ทุกตำแหน่งแป (เว้นตัวริมสุดไว้ต่อแผ่น)

Installation

วางแผ่นดีไลท์ ลอน4R แผ่นที่ 2 โดยใช้ลอนริมซ้ายของแผ่นที่ 2 ซ้อนทับลอนริมขวาของแผ่นแรก ยิงสกรู FERREX 50 บนสันลอนทุกสันลอน ทุกตำแหน่งแป
Installation
ตัดอลูมิเนียมฉาก ยาว  26 ซม. วางบนปลายท้องลอน และวาง D-plug บนปลายสันลอนให้ชิดปลายมากที่สุด แล้วยิงสกรู FERREX 20 ตามตำแหน่งที่เจาะนำบน D-plug