กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา

การเคลื่อนย้าย
  • การเคลื่อนย้ายกันสาดดีไลท์ที่มีจำนวนมากขึ้นไปบนที่สูงหรือบนหลังคา ควรใช้คานกระจายน้ำหนักแบ่งระยะตามความยาวของแผ่นทุก 1 เมตร และใช้แถบผ้าใบยืดและรองรับโดยรอบเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการยกหรือเคลื่อนย้าย

  • การเคลื่อนย้ายแผ่นกันสาดดีไลท์ที่มีจำนวนน้อยๆ ควรทำการเคลื่อนย้ายทีละแผ่น เพื่อป้องกันการแตกหัก และการบิดงอของแผ่นกันสาด

การเก็บรักษา
  • การเก็บรักษากันสาดดีไลท์ให้มีความสมบูรณ์แบบ เพื่อความพร้อมก่อนนำไปใช้งานนั้นควรเก็บแผ่นหลังคากันสาดไว้ในที่แห้งเหนือพื้นมีหลังคาป้องกันแสงแดด ฝนและลม และควรมัดแผ่นกันสาดดีไลท์ด้วยแถบผ้าใบรวมกันไว้เป็นมัด เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหลและลมพัด

  • กรณีที่มัดแผ่นกันสาดดีไลท์เปียกน้ำหรือมีความชื้นมากๆ ควรแยกแผ่นกันสาดดีไลท์ ออกทีละแผ่น เพื่อเช็คทำความสะอาด ผึ่งให้แห้งก่อนแล้วจึงค่อยนำมามัดรวมกันอีกครั้ง