กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

มาตรฐานสากล

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับมาตรฐานสากล แก่โรงงานแอมเพิลไลท์ เวิล์ด
เพียงรายเดียวในประเทศไทย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS 4256.3:2006 จาก SAI Global
  • ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี คุณภาพดีและไม่ถูกบิดเบือนข้อมูลจากผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

  • เป็นมาตรฐานระดับโลก จึงมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานออสเตรเลีย SAI Global

  • เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้แพร่หลาย โดยผู้ผลิตหลังคาเหล็กชั้นนำในประเทศไทย จึงง่ายแก่การกำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก BVQI
  • ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งในส่วนการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านการขายที่สอดคล้องต่อความต้องการ

  • มั่นใจได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดของ ISO ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

  • มั่นใจว่าผู้ผลิตและผู้ให้บริการ จะมีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเงื่อนไขทางการค้าในระดับสากล

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการรับรองจะต้องได้รับใบ Certificate ซึ่งต้องระบุ Licence Number ที่ชัดเจน และสามารถสอบกลับไปยังสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานได้